Правилник за каталошко порачување на производи

 • Местото за испорака на порачаната роба мора да се наоѓа на територијата на Република Македонија.

 • Испораката не е ограничена со износ или количина.

 • Продавачот е должен да ја испорача робата која е специфицирана во фактура по која Купувачот извршил уплата, а Купувачот е должен да го уплати износот на начин на кој е договорено.

 • Купувачот има обврска на Продавачот да му достави точни податоци за самата нарачка и испораката на робата (име и презиме, полна адреса на престој, величина и модел на артиклот).

 • Продавачот има обврска, по приемот на потребните податоци од Купувачот, да изготви Фактура за плаќање, која претставува пишан акт со кој се дефинираат робата и цената на конкретната купопродажба, како и инструкции за уплата.

 • Продавачот е должен да води сметка робата, во најкраток можен рок да биде испорачана до Купувачот, а во случај кога нема можност робата да се испорача, должен е да го извести Купувачот, во рок не подолг од седум дена од денот на правење на порачката.

 • Д Спортска Опрема гарантира квалитет и оригиналност на робата која ја испорачува.

 • Во случај кога Купувачот извршува уплата на износ кој е помал од износот кој гласи на Фактура, ќе се смета дека купопродажбата не е заклучена.

 • Во случај кога Купувачот се откажува од купување, а парите се веќе уплатени, должен е да пополни образец за повлекување на Договор на далечина.

 • При преземање на робата, Купувачот е должен да го провери квалитетот на испорачаната роба.

 • При преземање на пакетот, Купувачот, во присуство на курирот или поштарот, визуелно го проверува пакетот.

 • Доколку на пакетот има видливи оштетувања во облик на скинати делови или притиснати делови, Купувачот е должен да бара отворање на пакетот во присуство на службено лице. Доколку, во таа прилика, се востанови дека артиклите се оштетени, Купувачот има право побара да се направи записник за рекламација.

 • Во случај на оштетување на пакетот, Службата за испорака ги надоместува настанатите трошоци.

 • Замена на производите може да се изврши во рок од 15 дена од денот на испорака на домашна адреса со доставен доказ на уплата во прилог и оригиналното пакување на производот. Трошоците за ваквиот поврат ги сноси Купувачот.

 • Гаранција и враќање на производи кои се оштетени поради несоодветна употреба, не можат да се извршат.

 • Рокот за постапување по рекламација изнесува 15 дена од денот на приемот на рекламацијата, а во рок од 8 дена трговецот ќе му одговори со објаснување на потрошувачот соодветно на неговото барање.

 • Доколку Продавачот не одговори во рокот за рекламација, на Купувачот му стојат на располагање парични средства предвидени со Закон.

 • Сите податоци за Купувачот се сметаат за доверливи и не можат да се отстапуваат на други лица, ниту да се употребуваат за други цели, спротивни на Законот за заштита на личните податоци.

Работно време на контакт центар:
Понеделник-петок: 09-16часот
Сабота: 09-14 часот
Недела- неработна

Податоците се од информативен карактер и подложни на промена. Сите прикажани производи се дел од нашата понуда, но не подразбираат достапност во секој момент. За жал, не можеме да гарантираме дека описот на производот, сликите и информациите се без грешка.