Право на откажување

  Во согласност со Законот за заштита на потрошувачите („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/2004, 77/2007, 103/2008, 24/2011, 164/2013, 97/2015 и 152/2015), кој е на сила, Ве известуваме за следното:

  Образецот за „Повлекување од договор на далечина од страна на потрошувачот“ се доставува на адреса за електронска пошта: prodaja@djaksport.com или на адреса на фирмата:

  Делта Спорт Дооел
  Ул.1732.бр.2
  1000 Скопје


 • Потрошувачот го остварува правото на откажување на Договорот склучен на далечина со пополнување на Образецот за повлекување од договор на далечина доколку истиот е пратен до трговецот во рок од 14 дена од денот кога робата пристигнала во државата на потрошувачот, односно до трето лице кое го одредил потрошувачот, а кое не е превозник.

 • Со откажување на Договорот се ослободувате од сите обврски, освен од обврската за плаќање на трошоците врзани за испорака на робата која се враќа поради откажување на Договорот.

 • Производите мораат да бидат некористени, неоштетени, во оригиналното пакување и заедно со нив мора да бидат приложени оригиналната фискална сметка и образец „Изјава за откажување на Договор“.

 • Потрошувачот може во рок од 14 дена од денот на склучување на Договорот на далечина или Договорот кој се склучува надвор од деловните простории, без наведени причини да се откаже од Договорот.

 • Изјавата за откажување на Договорот станува правно дејство од денот кога, истата, е испратена на трговецот.

 • Член 33. Од Закон за заштита на потрошувачи

 • Доколку потрошувачот оствари право на откажување на Договорот, се смета дека Договорот не бил ни склучен и настануваат обврски кои се пропишани во чл.34 и 35 од овој Закон.

 • Трговецот е должен без одложување, да му го врати на потрошувачот износот кој тој го платил по основ на Договорот најдоцна во рок од 14 дена од денот на приемот на Изјавата за откажување.

 • Кај Договорот за продажба на роба кој е склучен на далечина, трговецот е должен да му ги врати средствата на потрошувачот кои тој ги платил по основ на Договорот кога ја примил или ја презел робата, која по основ на договор ја испорачал на потрошувачот, односно кога ќе прими доказ дека потрошувачот ја испратил робата на трговецот, без разлика кој од тие продажни простори, потрошувачот, прво ги превзел.

 • Потрошувачот е должен да ја врати робата на трговецот без одложување, најдоцна во рок од 14 дена од денот кога го испратил образецот – Изјава за откажување на Договор.

 • Образецот за откажување на Договор можете да го преземете овде.