Податоци за трговецот

  • Име: Друштво за трговија и застапување ДЕЛТА СПОРТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

  • Адреса: ул.1732 бр.2, 1000 Скопје

  • Дејност и шифра на дејноста: трговија на големо со обувки и облека – 46.42

  • Матичен број: 5495733

  • ЕДБ МК: 4030001407695

  • Веб - страница: www.dsport.mk

  • Контакт телефон: +389 02 3070 176

  • Контакт електронска пошта: onlinemk@djaksport.com