ОБРАБОТКА НА НАРАЧКА И ИСПОРАКА ОД 2-5 РАБОТНИ ДЕНОВИ

Бесплатна испорака за нарачки над 2990 денари

Плаќање со кредитна картичка, готовина при достава и однапред.

ПРАВИЛА ЗА КУПУВАЊЕ ПРЕКУ АДМИНИСТРАТИВНА ЗАБРАНА (важи и онлајн)

 

ДЕЛТА СПОРТ им овозможи на своите клиенти да плаќаат за избрани производи со административна забрана при нарачка на официјалната веб-страница www.dsport.mk со рок на отплата до 10 месечни рати.
Имајќи ги предвид сите фактори кои влијаат на нашиот бизнис и во желбата да обезбедиме успешна стабилност и издржливост со нашите активности, т.е. долгорочен континуитет во работењето, како и одржување на работните стандарди кои вклучуваат препознатлив изглед и стандардна понуда за квалитет, добро обучен кадар и сѐ останато што брендот го носи со себе, како и зголемениот интерес предизвикан со можноста за купување на производи до 10 рати, што доведува до поголем ангажман на нашите деловни ресурси и зголемување на обемот на работа на административната обработка на административната забрана и следењето на наплатата, поради што принудени сме да ги промениме сегашните услови за купување преку административната забрана.
Одлуката можете да ја погледнете овде. Со избирање на овој начин на плаќање, купувачот е запознаен со условите за купување и се согласува со нив.
УСЛОВИ НА КУПУВАЊЕ
 
Потребно е друштвото или работната организација во која е вработен купувачот или синдикатот во кој членува купувачот, да има склучено договор за деловна соработка со ДЕЛТА СПОРТ. За верификација, клиентот може да контактира со операторите на контакт центарот. Во случај да немаме договор за соработка, сопственикот, овластеното лице/менаџерот на друштвото или претставникот на синдикатот, може да го препрати барањето на е-маил адресата sindikalnamk@djaksport.com. Во барањето потребно е да се наведе називот со кој е регистриран субјектот во ЦР (Централен Регистар), ЕМБС (единствен матичен број на) и ЕДБ (единствен даночен број) и број на вработени.
Доколку сме склучиле договор за соработка, потребно е купувачот да биде вработен на неопределено време. 
Доколку се исполнети наведените услови, купувачот мора да подготви фотокопија од двете страни на личната карта и 2 примерока од административната забрана, заверена од службеникот за наплата, на која е наведен максималниот износ на месечната рата. Периодот на важност на административната забрана е 15 дена од датумот на издавање.
Формуларот за административна забрана можете да го преземете овде.
Купувачите кои веќе извршиле купување преку административна забрана имаат синдикална картица, која исто така треба да се приложи. Доколку клиентот нема картица, ќе ја добие при првото купување. Поседувањето на  синдикалната картица на ДЕЛТА СПОРТ е задолжително, бидејќи во неа се евидентира долгот што купувачот  го има кон ДЕЛТА СПОРТ. Купувачот може да купи производ до износот предвиден со лимитот на картичката. Синдикалната картица на ДЕЛТА СПОРТ се разликува од картицата за лојалност и не е можно враќање на поени на картичката за лојалност при купување преку синдикална продажба.
Купувањето преку Интернет може да го врши само регистриран корисник на страницата. Регистрацијата на страницата се врши само еднаш. Упатствата за регистрација можете да ги погледнете овде.
ДЕЛТА СПОРТ го задржува правото на промена на условите за купување, кои ќе бидат објавени 7 дена пред да стапи во сила одлуката за истото.
Одлуката за промена на условите за купување можете да ја видите овде.
 
ПРОЦЕС НА КУПУВАЊЕ
 
Регистриран корисник може да креира нарачка откако ќе се најави на страницата. Упатствата за апликацијата можете да ги погледнете овде.
Кога клиентот е логиран на страницата со својата сметка, тој избира производи од понудата и ги става во кошница. По изборот, клиентот ја отвора кошницата и ги пополнува информациите за испорака. Многу е важно да се води сметка за исправноста на внесените податоци. Следниот чекор е да го изберете начинот на плаќање, каде што е неопходно да се означи плаќањето со административна забрана. Откако клиентот ќе го избере начинот на плаќање, треба да го внесе бројот на синдикалната картица. Доколку купувачот не поседува картица, ја бира опцијата „нов корисник”. Во тој случај го пополнува формуларот за апликација, каде што ги внесува своите податоци и податоците на фирмата каде што е вработен. Потребно е купувачот да се запознае со правилникот за условите за издавање и користење на синдикална картица. Правилникот можете да го погледнете овде. На самиот крај, потребно е купувачот да потврди дека се согласува со условите за купување и понудениот ценовник. Доколку постои сомнеж за време на процесот на нарачка, операторите на контакт центарот се достапни за клиентите на 02/3070176 и на следниве маилови onlinemk@djaksport.com / callcentarmk@djaksport.com.
По приемот на нарачката и потврдувањето на резервацијата на нарачаните производи, а најдоцна во рок од 12 часа, операторот на контакт центарот го повикува клиентот на телефонскиот број наведен при нарачката, со цел да ја потврди евидентирана нарачка и да ја провери подготвената документација. Притоа се проверува одобрениот износ на административната забрана, висината на нарачката, се договара бројот на рати за плаќање (максималниот рок на отплата е 10 месечни рати) .
Потоа, купувачот пополнува административна забрана - износот на нарачката (вкупен износ на нарачани производи, за испорака - доколку износот на нарачката е помал од 2.990,00 денари), број на рати, износ на месечната рата, согласно инструкциите на операторот. Потребно е двата формулари да бидат читливо и правилно пополнети и потпишани рачно. Доколку вкупниот износ на нарачката е поголем од дозволениот износ за задолжување, нарачката може да се корегира или клиентот може да одлучи да плати дополнително во готовина. Во тој случај, купувачот ќе ја плати споменатата доплата, при преземањето на пратката.
Купувачот ја пополнува потребната документација (два примероци од административната забрана и копија од двете страни на личната карта) и ја подготовува за испраќање по пошта. Операторот дава налог до курирската служба да го подигне пликот на адресата на клиентот, наведена при нарачката. Трошоците за испорака се на товар на ДЕЛТА СПОРТ.
По приемот на документацијата и потврдата за нејзината исправност, за клиентот се составува фактура, избраните производи се пакуваат и се испраќаат на наведената адреса преку курирска служба (освен ако не е договорена доплата). Доколку купувачот направил купување за прв пат преку административна забрана, ќе му биде испратена и синдикална картица. 
Доколку при приемот на документацијата се утврди дека административната забрана не е точна (нејзиниот рок на важност е истечен, формуларот не е уредно заверен, не е правилно пополнет), ќе се смета за неважечка, поради што процесот на купување нема да се смета за завршен. Купувачот ќе биде информиран за ова во најкраток можен рок.
ИСПОРАКА
 
Доставувањето на нарачаните производи платени преку административна забрана се врши во рок од 5 работни дена од денот на приемот на документацијата, на адресата наведена при креирањето на нарачката. Доставата е бесплатна доколку вкупниот износ на нарачката направен по електронски пат е над 2.990,00 денари (www.dsport.mk) и се врши преку курирската служба, со која соработуваме.
Курирската служба доставува пакети на адресата наведена за испорака помеѓу 08:00 и 16:00 часот. Во тој период, клиентот мора да биде достапен на телефонскиот број наведен при креирањето на нарачката и да има лице на адресата што може да ја подигне пратката. Курирот се обидува да ја достави секоја пратка два пати. Доколку нема никој на адресата при првиот обид за испорака, курирот го повикува примачот да договори нов датум за испорака.
При подигање на пратката потребно е клиентот визуелно да го прегледа пакетот. Доколку забележи дека транспортната амбалажа е значително оштетена и се посомнева дека нарачаните производи можеби се оштетени, треба да одбие да ја прифати пратката и да не извести во најкус можен рок, на 02/3070176 или на меил-овите onlinemk@djaskport.com / callcentarmk@djaksport.com.
ЗАМЕНА НА УНИШТЕН ПРЕДМЕТ
 

Доколку купувачот по добивањето на нарачаните производи не е задоволен од избраните производи, може да ги замени во рок од 14 дена од денот на приемот на пакетот. Замената може да се изврши под услов артиклот да не е искористен и да е во оригинално пакување, во најблиската продавница на ДЕЛТА СПОРТ или преку оператор во контакт центарот, кога враќањето се организира преку курирска служба.
При посета на продавницата или јавување во контакт центарот потребно е клиентот да ја носи фактурата, административната забрана и синдикалната картица. Клиентот има можност да избере замена за друга големина, доколку е достапна во понудата, или замена за друг производ.
Доколку купувачот одлучил производот да го замени за друг производ и ако вредноста на замената е со иста вредноста на вратениот предмет, се креира нова фактура, додека административната забрана не се менува.
Доколку купувачот избрал производ за замена со поголема вредност од вредноста на вратениот производ, клиентот е должен да ја плати разликата во цената со готовина при достава, односно при подигање на избраниот предмет или на жиро сметката на ДЕЛТА СПОРТ. Се креира нова сметка, додека административната забрана останува иста.
Во случај купувачот да се одлучи за замена на производ чија вредност е пониска од вредноста на вратениот производ и доколку административната забрана не е проследена до сметководството на  друштвото или работната организација каде што е вработен купувачот или синдикатот каде што тој е член, купувачот е должен да достави нови обрасци во најкус можен рок, за да се пополнат  со новиот износ. Доколку административната забрана е проследена на наплата, корисникот е должен да го наведе бројот на тековната сметка на која можеме да ја платиме разликата.
Доколку производот за замена е испратен од друга локација, купувачот ги сноси трошоците за испорака според редовниот ценовник.
ПОВЛЕКУВАЊЕ НА КУПУВАЊЕ
 

Покрај правото на замена, клиентот има право и да го откаже купувањето во рок од 14 дена од приемот на пакетот. Враќањето е можно под услов производот да не е искористен и да е во оригинално пакување, а може да се изврши во најблискиот малопродажен објект на ДЕЛТА СПОРТ или преку оператор во контакт центарот, кога враќањето е организирано преку курирска служба. При посета на продавницата или јавување во контакт центарот потребно е клиентот да ја приложи фактурата, административната забрана и синдикалната картица.
Доколку административната забрана не биде проследена до службата за наплата на компанијата или работната организација каде што е вработен клиентот или синдикатот каде што тој е член, истата ќе му биде вратена на клиентот и фактурата ќе биде поништена.
Доколку административната забрана е проследена до службата за наплата, се испраќа официјално известување дека клиентот се откажал од купувањето и дека гореспоменатата наплата е поништена. Во случај кога во меѓувреме е наплатена првата рата, корисникот е должен да го даде бројот на тековната сметка на која може да се изврши поврат на наплатената сума.

Д Спортска Опрема 2024 Сите права задржани . Изработка Smart Web Izrada Smart Web